Read more about the article ปราสาท Quinta da Regaleira ความงดงามจากจินตนาการอันล้ำลึก
ปราสาท Quinta da Regaleira ความงดงามจากจินตนาการอันล้ำลึก

ปราสาท Quinta da Regaleira ความงดงามจากจินตนาการอันล้ำลึก

Quinta da Regaleira เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในเมือง  ซิงตรา (Sintra) ประเทศโปตุเกส เมืองแห่งนี้มีพื้นที่ 319.23 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 377,835 คน ภายในเมืองมีอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโบราณเป็นศิลปะแบบจินตนิยม มีความสวยงามอลังการและดูลึกลับไปพร้อมๆ กัน จนทางยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศโปรตุเกสอีกด้วย ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก แต่สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ในเมืองเราจะไว้พูดถึงกันในโอกาสหน้า คราวนี้เรามาชมปราสาท Quinta da Regaleira กันก่อนดีกว่า ปราสาท…

Continue Readingปราสาท Quinta da Regaleira ความงดงามจากจินตนาการอันล้ำลึก