พาสสปอตและวีซ่าไปสเปน

วีซ่าและพาสปอร์ตไปสเปน

นักท่องเที่ยวชาวไทยจําเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเกนก่อนเข้าไปยังประเทศสเปน โดยยื่น ขอได้ที่วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ซึ่งเป็นตัวแทนรับยื่นเอกสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถานทูตสเปนประจําประเทศไทย

ตั้งอยู่ที่ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศสเปน ชั้น 15 ยูนิต C อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500 โทร 02-2639100 อีเมล์info.esthavfshelpline.com www.vfsglobal.com/spain/thailand

เวลารับยื่นเอกสาร : จันทร์-ศุกร์ 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. เวลารับหนังสือเดินทางคืน : จันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 น. หรือขอรับ บริการส่งพาสปอร์ตคืนทางไปรษณีย์

**การยื่นขอวีซ่าเป็นรายบุคคลไม่จําเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า สามารถ เตรียมเอกสารไปยืนด้วยตนเอง (จําเป็นต้องแสดงตัว) ได้ตามวันเวลาข้างต้น (หยุดตามวันหยุดราชการของไทย) แต่การยื่นขอวีซ่าเป็นหมู่คณะ สามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์วีเอฟเอสหรือโทรนัดได้

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าประเทศสเปน (วีซ่าเชงเกนสําหรับการพํานักระยะสั้น)
1. ใบคําร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 2 ชุด (ใบคําร้องดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์)

2. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ก่อนเดินทางออกนอกกลุ่มวีซ่าเชงเกน ถ่าย
สําเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนตัวไปด้วย 1 แผ่น มีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า ถ้ามีเล่ม
เก่านําไปแสดงด้วย

3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน ขนาด 2×2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ติดบนใบคําร้องให้เรียบร้อย

4. เอกสารเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
• หากเป็นเจ้าของกิจการให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า
• ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใช้หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน
• พนักงานบริษัทห้างร้าน ให้ขอเอกสารรับรองการทํางาน โดยระบุเงินเดือน ตําแหน่ง ระยะ เวลาทํางานและจดหมายลาหยุด
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้ทําเป็นจดหมายอธิบายลักษณะงานที่ทํา
ที่มาของรายได้หรือ ตัวอย่างผลงานแนบไปด้วย
– นักเรียน/นักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา จากโรงเรียนหรือ
สถาบันที่กําลังศึกษาอยู่ พร้อมแนบหลักฐานอาชีพและฐานะทางการเงินของผู้ปกครองหรือ
ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้

• สําหรับผู้เยาว์อายุต่ํากว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดามารดา หรือไปกับคนใดคนหนึ่ง ให้ไปขอหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอําเภอหรือเขตที่ท่านอาศัยอยู่

5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และแผนการเดินทางคร่าวๆ ว่าแต่ละวันเที่ยวที่ไหน พักที่ไหน ให้สอดคล้องกับการจองที่พัก

6. สําเนากรมธรรม์ประกันการเดินทางที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (ซื้อได้จากบริษัทประกันชีวิตที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย หรือตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่สถานทูตยอมรับได้จากเว็บไซต์)

7. หนังสือรับรองแสดงจํานวนเงินในบัญชีจากธนาคาร ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ยื่นคําร้องสามารถมีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายขณะเดินทางในสเปน (ย้ําว่าต้องเป็นหนังสือรับรองจากธนาคาร เพราะเมื่อปี 2014 ไม่สามารถถ่ายสําเนาจากสมุดบัญชีธนาคารไปแสดงได้)

8. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า* /ค่าธรรมเนียมวีเอฟเอส/ค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ จ่าย
เป็นเงินสด (อัตราเมื่อเดือนกรกฎาคม 2015 ราคา 2,114/705/200 บาทตามลําดับ)
*ค่าธรรมเนียม 60 ยูโร จ่ายเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นๆ

ทริคข้อแนะนำ
ขอแนะนําให้ไปยื่นขอวีซ่าเสียแต่เนิ่นๆ (vอก่อนเดินทางได้ 3 เดือน) เนื่องจาก
บางช่วงเวลามีผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นจํานวน มาก…บางครั้งอาจต้องรอเป็นเดือน กว่าจะได้พาสปอร์ตและวีซ่าคืน..
ในที่เดียวกันนี้ยังเป็นศูนย์รับยื่น ทอวีซ่าเชงเกนทองประเทศอิตาลีและ ออสเตรีย ซึ่งดําเนินการโดย VES
เช่นเดียวกันด้วย

ทางเข้าจีคลับ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply