ขอหนังสือเดินทาง passport ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

ขอหนังสือเดินทาง passport ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

สำหรับ ผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป

บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตร ข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย (กรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

หากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือวันเดือนปีเกิดที่ ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการแก้ไข ที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย

สำหรับผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 15 ปี

สูติบัตรฉบับจริง หรือฉบับสำเนาที่รับรองจากเขตหรือ อำเภอ – บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตาม กฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง

หากชื่อ – นามสกุลของบิดา/มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับ บัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลมาแสดงด้วย

หากมารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้ นามสกุลใหม่ตามสามี ให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรส มาแสดงด้วย

หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศของบิดา/ มารดา ที่รับรองโดยอำเภอ/เขต

บิดามารดาจะต้องมาแสดงตัวให้ความยินยอมด้วย หากมาไม่ได้ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาด้วย – เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตร หรือรับบุตร บุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ใน ความดูแลของบิดาหรือมารดา

กรณีอื่นๆ เช่น

– บิดา/มารดาของผู้เยาว์เสียชีวิต

– บิดา/มารดาของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่สามารถ ตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้

– บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรส แต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียว มาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้

ให้นำคำสั่งศาลที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงด้วย

สำหรับ ผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัว ที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย

หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ที่รับรอง โดยอำเภอ/เขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง ฉบับจริงและสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตร บุญธรรม ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน

ค่าธรรมเนียม การทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท

หมายเหตุ

 1. ระเบียบต่างๆ เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ควรโทร.สอบถามก่อนให้แน่ใจ

2. สํานักงานทําหนังสือเดินทางชั่วคราวอาจปิดหรือย้ายได้เสมอ ควรเช็คให้ดี ก่อนเดินทางไป จะได้ไม่เสียเที่ยว

3. การรับหนังสือเดินทาง สามารถรับได้ด้วยตัวเองภายใน 2 วันทำการ หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ มีค่าธรรมเนียม 40 บาท ป๊อกเด้งออนไลน์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply